allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/AllTestindex.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.HashBench.HashScalarDouble.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.HashBench.HashScalarFloat.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.HashBench.HashScalarKey.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.HashBench.HashScalarString.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.HashBench.HashVectorDouble.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.HashBench.HashVectorFloat.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.HashBench.HashVectorKey.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.HashBench.HashVectorString.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.KMeansAndLogisticRegressionBench.TrainKMeansAndLR.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.PredictionEngineBench.MakeBreastCancerPredictions.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.PredictionEngineBench.MakeIrisPredictions.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.PredictionEngineBench.MakeSentimentPredictions.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.StochasticDualCoordinateAscentClassifierBench.PredictIris.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.StochasticDualCoordinateAscentClassifierBench.PredictIrisBatchOf1.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.StochasticDualCoordinateAscentClassifierBench.PredictIrisBatchOf2.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.StochasticDualCoordinateAscentClassifierBench.PredictIrisBatchOf5.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.StochasticDualCoordinateAscentClassifierBench.TrainIris.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=mlnet/Microsoft.ML.Benchmarks.StochasticDualCoordinateAscentClassifierBench.TrainSentiment.html