allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=fsharp/AllTestindex.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=fsharp/FSharp.Benchmarks.Program+FsPlusBenchmarks.TypeCheckControlMonoid.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=fsharp/FSharp.Benchmarks.Program+FsPlusBenchmarks.TypeCheckDataFree.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=fsharp/FSharp.Benchmarks.Program+FsToolkitBenchmarks.ParseAllFilesInProjectParallel.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=fsharp/FSharp.Benchmarks.Program+FsToolkitBenchmarks.ParseAllFilesInProjectSequential.html
allTestHistory/8.0_x64_ubuntu 18.04_RunKind=fsharp/FSharp.Benchmarks.Program+FsToolkitBenchmarks.ParseAndTypeCheckProject.html